របៀបលេង

ឆ្នោតសីហនុស្ទ្រីតត្រូវបានធ្វើដោយការទាយលេខបួនខ្ទង់ត្រឹមត្រូវ។ ជ្រើសរើសបន្សំដែលមាន ៤ ខ្ទង់ដែលចង់បានហើយគូសរង្វង់លេខឆ្នោតអោ យបានត្រឹមត្រូវ។ក្រុងព្រះសីហនុមានលទ្ធផល ៤ ដងជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅម៉ោង 11:00 (GMT +7) 15:00 (GMT +7) 18:00 (GMT +7) និ ង 23:00 (GMT +7)ដូច្នេះកុំភ្លេច គូសរង្វង់បន្ទាត់កាលបរិច្ឆេទដើម្បីបញ្ចូលរូបថតដែលអ្នកចង់បញ្ចូល។ សំបុត្រឆ្នោតមួយសន្លឹកមានសុពលភាពត មួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះ។ មានបន្សំចំនួន 3 នៃចំនួន 4 ដែលចេញមកជាអ្នកឈ្នះ។ អ្នកឈ្នះដែលទាយលេខបន្សំទាំងបួនដោយផ្អែកលើលទ្ធផលដែលបានប្រកាស នឹងឈ្នះរង្វាន់យោងទៅតាមទីតាំងផ្សំ។ រង្វាន់ទីមួយ៖ x3000 នៃការភ្នាល់សរុប រង្វាន់ទីពីរ៖ x1000 នៃការភ្នាល់សរុប រង្វាន់ទីបី៖ x200 នៃការភ្នាល់សរុប អ្នកដាក់ប្រាក់ត្រូវតែរក្សាទុកហើយត្រូវបានបង្ហាញការភ្នាល់នៅពេលពួកគេទទួលបានរង្វាន់។ រង្វាន់អាចទទួលបាននៅទីស្នាក់ការកណ្តាលមួយថ ងៃបន្ទាប់ពីការប្រកាស។ត្រូវប្រាកដថាទិញឆ្នោតសីហនុស៊្រីនៅឯអ្នកចែកចាយសីហនុស៊្រីជាផ្លូវការ។ រីករាយលេងនិងសំណាងល្អ!